DisclaimerAansprakelijkheid

De Holthausen Clean Technology website wordt voor eigen rekening en risico bezocht. Holthausen Clean Technology sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van het bezoeken van deze website, het gebruik van informatie verkregen van deze website, software en / of diensten of de onmogelijkheid om webpagina's op elk gewenst moment te kunnen raadplegen. Holthausen Clean Technology behoudt zich het recht voor om webpagina's naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen (of te laten wijzigen) met of zonder voorafgaande kennisgeving. Holthausen Clean Technology is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deze wijzigingen of beëindigingen. Holthausen Clean Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie die door derden wordt verstrekt. Dit omvat ook, maar niet uitsluitend, auteursrechtinbreuk of andere schendingen van intellectueel eigendom van derden. Holthausen Clean Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door de inhoud van de informatie op de website van Holthausen Clean Technology, ongeacht of deze informatie werd verstrekt door derden. Holthausen Clean Technology behoudt zich daarom het recht voor om de informatie van derden te wijzigen en / of te verwijderen als deze informatie aangeboden door of reeds toegevoegd aan de website in strijd is met de wet, de belangen van andere (internet) gebruikers, andere derde partijen of voorwaarden en / of regels en voorschriften van Holthausen Clean Technology.Hyperlinks

De Holthausen Clean Technology website kan hyperlinks bevatten naar websites die zich buiten het domein van Holthausen Clean Technology bevinden. Indien opgenomen, moeten deze links worden beschouwd als een service voor de gebruiker. Op deze websites kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Holthausen Clean Technology is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van informatie achter deze hyperlinks is geheel op eigen risico.Inhoud

De Holthausen Clean Technology website en de inhoud ervan mogen niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd en / of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming. Neem voor meer informatie contact op met de webredactie op: info@holthausen.nl.Privacy

Holthausen Clean Technology respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die bezoekers tijdens hun bezoek verstrekken, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens die op onze website worden ingevoerd, worden niet doorverkocht aan commerciële organisaties voor marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen echter door Holthausen Clean Technology zelf voor marketingdoeleinden worden gebruikt voor eigen voordeel. Door deze gegevens te geven, gaat u akkoord met dit soort gebruik.Toegang

Holthausen Clean Technology behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot (onderdelen van) haar website te ontzeggen. Bovendien kan Holthausen Clean Technology de toegang tot websites controleren.Geldende wetgeving

De Holthausen Clean Technology website en deze disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.